תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר המהדורה המקוונת של בית ההוצאה לאור של חברת מערכת ערב ערב באילת (1984) בע"מ (להלן: "האתר" או "המערכת"), המפעילה את קבוצת האתרים:

המהדורה המקוונת – יום יום באילת   yomyom.net

לוח נדל"ן, יד 2 ורכב – buynsell.co,.il

אתר ההיכרויות של אילת והערבה             www.seaoflove.co.il

 

המפעילים

האתרים הנם בבעלותה של החברת מערכת ערב ערב באילת (1984) בע"מ, אשר כתובתה האורגים 4 אילת תד 116, ניתן לפנות אלינו בכל ענין באמצעות הדוא"ל contact@yomyom.net, והן באמצעות דף 'צרו קשר' שבכל אתר שלנו, וכן בטלפון: 08-6373003, ובפקס: 08-6375530

 

מבוא

הנכם מתבקשים לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הגישה לתכני האתרים, לרבות השימוש בהם, מעידים על הסכמתכם להם.

חלק מהשירותים ו/או הפעולות שמציע או מצריך האתר, כפופים לתנאי שימוש ו/או הסכמים מקוונים אחרים (להלן: "הנלווים"). בחלק מהמקרים תתבקשו לאשרם באופן אקטיבי ולתת הסכמתכם לתנאי שימוש ו/או הסכמים אלו. היה וכך, ביצוע פעולות אלו יהא כפוף לתנאים שבמסמך זה והן לתנאי השימוש ולהסכמים הנוספים החלים עליהם כמתואר לעיל.

תנאי מסמך זה וכן אלו הנלווים לו יחולו על השימוש באתרי המערכת מכל מכשיר או מחשב, בין אם נייד או נייח, סמארטפון או נטבוק, פאלם, כף יד וכד'. הם אף חלים על השימוש באתרים אלו הן באמצעות הרשת והן באמצעותה של כל דרך תקשורת אחרת, לרבות גורמי תיווך שונים.

מסמך זה כתוב לשון רבים אך הוא מתייחס לגולש/ת פרטי/ת, גבר או אישה.

במסמך זה תהא למונח "תוכן" המשמעות הבאה: מידע מכל סוג ומין, לרבות תוכן חזותי, מילולי, אורקולי, קולי, וכן כל שילוב ביניהם, לרבות (לדוגמה) האופן בו עוצבו, עובדו, נערכו והופצו, כמו גם הדרך בה הוצגו. הדברים יהיו יפים לכל תמונה, איור, צילום, תרשים, הנפשה, דגימה, תרשים, הדמיה, דמות, קובץ קולי, סרטון, קובץ מוסיקלי, קובץ, תוכנה, יישום, קוד מחשב, פרוטוקול, פורמט, ממשק ומאגר נתונים, וכן כל סימן, תו אייקון וסמל.

 

 השימוש באתרים

אתם רשאים לעשות שימוש באתרי המערכת בהתאם לכללים שיתוארו במסמך זה. כל שימוש אחר שאינו מצוין כאן, אסור, אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב של המערכת.

השימוש באתרי המערכת הינו לצרכים פרטיים ואישיים ותו לא.

חל איסור מוחלט על עשיית שימוש בשירותי אתרי המערכת לשם משלוח של תוכן מסחרי ו/או מודעות, אל נרשמים באתרים, או גולשים בהם, או מפרסמי הודעות בהם. כן, אין להעלות פרסומות של עסקים ללא מתן הסכמה בכתב מפורשת מאת המערכת לעשות כן. איסור זה יחול גם על הודעות פרסומיות שאינן בגדר מודעות, הבאות לפרסם מוצרים או שירותים ו/או מידע כמפורט לעיל, ו/או במטרה ליצור ו/או לנסות ליצור מצג מטעה, כמו באמצעות פרסומה של מודעה מטעמו של סוחר, או מתווך, שלא בקטגוריה המתאימה של סוחרים או מתווכים.

אסורים כל – הצגה, העתקה, שימוש או אפשור שימוש לאחרים, בכל דרך שהיא בתכני האתרים (לרבות פרסומים, מודעות והודעות גולשים) לכל מטרה שהיא, לרבות מסחרית או אחרת, כל עוד אינה מהווה שימוש פרטי ואישי ו/או בניגוד לאיסורים המופיעים במסמך זה, ובכלל זה, אסורים העתקה, שימוש, הצגה בפומבי או שימוש בתכני האתרים בלוחות מודות כלשהם, באתרי אינטרנט שונים, ו/או בפרסומים אלקטרונים ודפוס מכל סוג, וכן ביישומי מחשב ותוכנות, בתקשורת סלולארית, במערכות טלפוניה, בטלוויזיה, רדיו, דפוס או בכל מדיה קיימת.

אסורים הפעלה או איפשור של הפעלה של כל אמצעי מכל סוג, לרבות הפעלתם של יישומי מחשב, הכוללים (גם אך לא רק) תוכנות מסוגו רובוטים (רובוטס), זוחלים (קרולרס), וכד' וזאת למטרות סריקה, חיפוש, אחזור או העתקה אוטומטי של תכנים מתוך האתרים, או לשם הצגתם במסגרת מכל סוג שאינה אתרי המערכת, לרבות איסור על שימוש או ייצור של אמצעים מסוג זה, למטרת יצירת אוסף, לקט או מאגר אשר יכילו תכנים מאתרי המערכת.

אסורה הצגתם של תכנים מתוך אתרי המערכת באמצעות מסגרת (פריים), בין אם גלויה או סמויה.

אסורה הצגתם של תכנים מתוך אתרי המערכת, בכל אופן שהוא, ובכלל זה באמצעות כל מכשיר, קובץ סרוק, תוכנה, אביזר, או פרוטוקול תקשורת, אשר משנים את עיצובם באתר ו/או מחסירים מהם מידע או תוכן כלשהו, ובפרט תכנים מסחריים ופרסומות.

אסור כל קישור לאתרי המערכת מכל אתר המכיל או מעודד פעילויות כגון: עידוד לגזענות, אפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים, או כאלו המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם נוגד לחוק. המערכת שומרת לעצמה את הזכות המלאה למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תכנים כאלו, ו/או תכנים או קישורים העלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב והכל על פי שיקול דעתה המוחלט. ויודגש – כי אין באמור לעיל על מנת להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם באתרי המערכת, אשר יקשר לתכנים כאלו, או לכל פגיעה אשר תגרם בשלם. כמו כן לא תוסק כל אחריות של המערכת לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או נזק אשר נגרמו בשל כך.

אסורים כל קישור לתכנים מאתרי המערכת שאינם עמוד הבית של האתר (קישור עמוק) ואסורה הצגה, או פרסום של תוכן כזה, בכל אופן, אלא באם אותו קישור עמוק יהא לעמוד אינטרנט באתרי המערכת במלואו כפי שהוא (אז איז), כך שאפשר יהא להשתמש ולצפות בו באופן זהה לגמרי לשימוש ולצפייה בו באתרי המערכת. כמו כן אסור כל קישור לתכנים באתרי המערכת, במנותק מעמודי האינטרנט בהם הם מופיעים באתר (קרי: אסורים למשל קישורים לתמונה או קובץ גרפי הנעשים במישרין אליהם ונדרש כי הקישור יהא לעמוד המלא). כן, יש להקפיד כי תשמר כתובת הדומיין של אתרי המערכת, כפי שהיא, במקומה הרגיל, ובשום אופן לא תשתנה בממשק המשתמש (בשורת הכתובת – סטאטוס בר – בדפדפן של המשתמש) ויודגש – אסורים כל סילוף, או הסתרה או החלפתה של תכתובת זו באחרת.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להורות לכל גולש, לבטל קישור עומק מכל סוג וזאת על פי שיקול דעתה הבלבדי. במקרה של דרישה כאמור יבטל הגולש שקיבל את הפניה את קישור העומק לאלתר, מבלי שתעמוד לו כל דרישה, טענה או תביעה כלפי המערכת בנדון.

תניות אלו אינן ממעיטות או מחסרות מכל הוראה הקיימת במסמך תנאי השימוש הכלליים ו/או בהסכמים מקוונים נלווים לשירותי האתרים.

המערכת מדגישה כי אין לראות בה אחראית וכי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצר מכל קישור לתכני האתרים, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאלו בכל אופן שהוא. האחריות הבלעדית והמלאה הינה של הגולש באתרים, האחראי לכל הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידי הגולש והגולש מתחייב לשפות את המערכת ואתריה בכל מקרה של קרות נזק שיארע להן כתוצאה מקישור או הצגה או פרסום כאמור.

חל איסור מוחלט על ביצוע פעולת הטמעה (אימבדינג) של סרטוני וידיאו המוצגים באתרי המערכת, ללא אישור מראש ובכתב של המערכת בכל אתר, לרבות באתר המכיל או מארח תכנים בעלי אופי פורנוגראפי או כאלו המעודדים לאפליה אסורה או לגזענות, וכן תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או שהם עצמם מנוגדים לו, או שהם מעודדים פעילות אסורה, וכן באתרים שבעצם ההטמעה בהם תבצע הפרה של זכויות יוצרים מוסרית של צד שלישי, לרבות בעלי זכויות היוצרים בסרטון ויוצריו. המערכת הינה המחליטה הבלעדית בכל הנוגע לסרטון וידיאו שהוטמע בה, האם להתיר הטמעתו אם לאו, והיא יכולה לשנות כל קישור כזה מבלי ליידע את מי ששם אותו מראש, מבלי שתקום לו כל טענה, דרישה או תביעה, כלפי המערכת בשל השינויים הללו וכן גם בשל תקלות שעלולות להיגרם תוך כדי ביצוע מדיניות זו. למערכת רשות להודיע לכל גולש על דרישתה להסרת כל הטמעה כאמור וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. היה והתקבלה דרישה כאמור על המטמיע להסירה לאלתר מבלי שתקום לו כל טענה דרישה או תביעה בנושא כלפי המערכת. המערכת מדגישה כי לא תישא בשום אחריות שהיא לכל נזק שייגרם כתוצר של הטמעה של סרטוני וידיאו מאתריה. האחריות הבלעדית והמלאה הינה של המטמיע, לרבות בכל הנוגע לצורך להסדיר זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות יוצרים מורשות וכן לכאלו של מבצעים, והכל בהתאם לחוקים הרלבנטיים. כמו כן מתחייב המטמיע לשפות את המערכת בכל מקרה בו תקבע אחריותה בשל מעשהו ובעבור כל נזק שייגרם לה בשל כך.

 

כללי – מידע באתרים

המידע המופיע בתארים יכול ויגיע מטעם המערכת עצמה, מטעם גולשים, מפרסומות ומודעות של מפרסמים וכן ממידע משלים שמגיע מספקי תוכן שונים המערכת אחראית אך ורק על חומרים שהיא חתומה עליהם.

מודעות ופרסומות של מפרסמים

אתרי המערכת כוללים בתוכם תכנים שונים ביניהם תגובות גולשים, מודעות ופרסומים, תגובות למודעות וכד' טוקבקים, בהם הם מביעים דעה או מציעים מוצרים לצריכה, או שירותיו או מידע (להלן: "הפרסומים").

מסירת הפרסומים באתרי המערכת אינה מקנה למפרסמם זכות כי אלו יפורסמו, או יוסיפו להתפרסם. הזכות המלאה לכך הינה בידי המערכת.

הפרסומים יכולים להיות בכל צורה ואופן לרבות בקול, תמונות, טלפוניה או מולטימדיה והן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים, ו/או מטעם תאגידים, מוסדות עסקים וחברות.

המערכת מדגישה כי יש להתייחס בזהירות ותוך נקיטת ביקורתיות לכל מידע המתפרסם ברשת האינטרנט. ומתוך כך גם כלפי כל מידע המתפרסם באתריה. הפרסומים נמסרים לפרסום על ידי הגולשים ומטעמם ועל אחריותם בלבד. המערכת אינה כותבת או מוודאת את תוכנם של הפרסומים, את מהימנותם, דיוקנם, שלמותם או מידת היותם מעודכנים. על כן לא תחול כל אחריות על המערכת לתוכנם של פרסומים אלו, אש תחול כאמור על מוסר הפרסום.

המערכת מבקשת להבהיר כי על פרסומים כאמור להיתפס ככאלו שאינן מעודדים או ממליצים או אף מביעים עמדה או דעה מטעמה של המערכת בכל הנוגע לרכישת שירותים או מוצרים או נכסים אלו. כל זה מבלי למעט מזכותה של המערכת לבצע בדיקה של פרסומים כאלו בטרם או במהלך פרסומם.

המערכת מדגישה כי היא אינה מהווה כל צד לעסקה בין מציב הפרסום ו/או המפרסם ו/או המתווך לעסקה לבין מי שרכשה או קיבלה בפועל. כל עסקה כאמור תהא פועל יוצא של סיכום ישיר בין המפרסם לרוכש. לפיכך לא תחול על המערכת כל אחריות לטיב ו/או איכות השירותים או המוצרים או המידע שהוצעו בפרסומים שהתפרסמו באתריה ו/או נרכשו בעקבות פרסום כאמור.

המוסר תוכן ו/או מידע לפרסום באתרי המערכת, בין באמצעות מודעה ובין בדרך אחרת, מאשר למערכת בעצם המסירה, כי הינו בעל כל הזכויות בפרסום וכי הוא רשאי למוסרו כאמור לפרסום. המפרסם אף מעניק למערכת רישיון כלל עולמי חינמי, בלתי מוגבל בזמן או אחרת, להעמיד לרשות ו של הציבור, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשכפל, למסור לציבור, לערוך, לעבד, לתרגם, להשתמש לשם פרסום ו/או קידום של המערכת ו/או אתרי המערכת ו/או להשתמש בתוכן ו/א במידע האמורים או בחלקם, בכל דרך אחרת ו/או נוספת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, הן באתרי המערכת, הן בדפוס, ובכלל זה עיתונים, מגזינים, מדריכים, וכד' בין במדיות רגילות או דיגיטליות, ובין בתרי אינטרנט נוספים, בארכיונים וארכיבים דיגיטאליים ואחרים, וכן בשירותים המוענקים על ידי רשתות תקשורת, בין אם חוטית, סלולארית, אל חוטית, כבלים ולוויין.

על המפרסם פרסומי מודעות באתרי המערכת לדעת ולקבל כי המודעות נחשפות לכל משתמשי וגולשי אתרי המערכת ולפיכך הוא האחראי הבלעדי לכל תוצאה שתנבע עקב פרסום זה. על כן מומלץ לנהוג בזהירות ובחוכמה בכל הנוגע למסירת פרטים אישיים כדוגמת מספרי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, תעודת זהות וכד' וכן בכל הנוגע לפניות ולתגובות שיתקבלו אצלו בעקבות הפרסום.

על הגולשים. משתמשים באתר להקנות את אותה המידה של זהירות ושיקול דעת שהם מפעילים בעת יצירת קשר בעולם האמיתי, ואף ביתר שאת, שעה שהם עושים כן באמצעות האינטרנט. הדברים יפים הן לגבי מסירת המידע שבפרסומים והן לגבי הפניות שיקבלו. על המפרסם חלה אחריות לדאוג כי תכני הפרסומים שלו חוקיים. להלן מספר דוגמאות לא ממצה של תכנים האסורים בפרסום:

תכנים שלמפרסם ידוע כי הם מטעים, שקריים או מסלפים.

תכנים הפוגעים בזכויות קניין של צדדים אחרים ו/או המפרים אותם, לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים.

תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או פורנוגראפי.

תכנים העוסקים בקטינים ומזהים אותם, לרבות את כתובתם, פרטיהם האישיים, ו/או דרכי התקשרות איתם.

כל יישום מזיק (Malicious Applications) מכל סוג ומין, לרבות תוכנות מחשב, או קוד מחשב הנושאים וירוס מחשבים, וכן תוכנות עוינות (סוס טרויאני), ואנדלים (Vandals), תולעים(Worms) ,, וכד'.

כל פרט המאפשר שימוש בתוכנות מחשב, לרבות סיסמאות, שמות משתמש וכדומה פרטים, קבצים דיגיטליים, שירותים או אתרי אינטרנט להם נדרשת הרשמה או תשלום והכל ללא הרשמה או תשלום כאמור.

תכנים המהווים הוצאת דיבה או לשון הרע על אדם, או כל דבר הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם.

תכנים המאפשרים את זיהויים של אנשים אחרים, ללא רשותם המפורשת לעשות כן.

תכנים בעלי אופי מטריד, עוין, מעליב, פוגע, מאיים או גס רוח.

תכנים המעודדים לגזענות, אפליה פסולה על בסיס גזע, צבע, מוצא, עדה, דת, מין, לאומיות, עיסוק, נטייה ו/או זהות מינית, מחלה, נכות נפשית או פיזית, השקפה פוליטית, אמונה או מעמד כלכלי.

תכנים המעודדים ביצוען של עבירות פליליות או אשר עלולים להיות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית.

תכנים העלולים להטעות צרכנים.

תכנים העומדים בסתירה לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט או העלולים לפגוע או לגרום לנזקים למשתמשי הרשת בכלל, ובמשתמשי אתרי המערכת בפרט.

תכנים שהגישה אליהם חסומה באמצעות סיסמה וכיוצא באלו אמצעי מיגון וקידוד ואשר אינה אפשרית באופן חופשי לכלל משתמשי הרשת.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שנמסר לה לפרסום באתריה, וזאת בכל עת שתמצא ועל פי שקול דעתה המלא, היה ואחד מהתנאים שנמנו לעיל הופר לדעתה, או שנעשה מעשה או מחדל העלולים לפגוע במערכת, בשירותי המערכת באתריה, במשתמשיה, או במי מטעמה. כן, רשאית המערכת במקרה כאמור למנוע מכל משתמש פרסום תכנים נוספים באתריה. הוראות סעיף זה מוסיפות ואינן גורעות על זכויות המערכת על פי כל דין, ואין בהן על מנת להפחית מאחריות המשתמשים כאחראים בלעדיים בין אם כמפרסם המודעה ובין באמצעות כל קשר אחר לתוכן הפסול, למערכת לא תהיה כל אחריות בשל כך ולא ניתן להשית עליה כל אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תביעה שיגרמו, אם יגרמו, בשל פרסום כמצוין לעיל

 

מידעים ופרסומים מטעם המערכת ותיקון שגיאות

באתרי המערכת תמצאו מידע מערכתי רב המתפרסם מטעם המערכת, כמו למשל כתבות, מאמרים, מדריכים וכד'. המערכת עושה מאמץ אמיתי על מנת שפרסומיה יהיו מדויקים ויסתמכו על איסוף מידע ועם זאת, ייתכנו טעויות ותקלות בתום לב, שיגרמו לשיבושים או אי דיוקים במידע. כמו כן יתכן והמידע שנאסף יהיה נכון למועד איסופו, אך ישתנה עם הזמן. על כן, על המשתמשים להקפיד ולבחון את מועד הפרסום המקורי המופיע לצד כל פרסום מערכתי ואת תוכן המודעה הרלבנטית – השירותים המוצרים והמידע המוצע באמצעותה. ככלל, אל תסתמכו על המידע באתר אם המדובר בעניין מהותי ודאגו לבדוק הנושא באופן עצמאי ובסיועם של אנשי מקצוע.

חומרי המערכת שבאתר, ככל שאינם פרסומיים, ומצוינים ככאלה, הנם באחריות המערכת, שעושה כל אשר לאל ידה על מנת לכבד זכויות יוצרים, ולפיכך היא עושה מאמץ רב על מנת לברר מי הם בעלי הזכויות  בתמונות ובסרטונים בהם היא עושה שימוש ואולם לא תמיד הדבר אפשרי. במקרים כאלה נעשה השימוש על פי סעיף 27 לחוק זכויות יוצרים, ובעל הזכויות מוזמן לפנות למערכת ולבקש את הסרת התמונה, או מתן קרדיט.

בכל מקרה, השארת קבצים מכל סוג, שנשלחו או הועברו למערכת ו/או תמונות בכל מדיה שהיא, שהועברו על ידי אדם לפרסום בפרסומיה, תחשב להסכמתו של בעל הזכויות בצילומים לאפשר שימוש מערכתי ו/או פרסומי חוזר – הכל בהתאם לנסיבות המקוריות של העברתן למערכת.

אי פרסומה של מודעה על ידי המערכת מכל סיבה שהיא, לא תהווה עילה לדרישת פיצוי מעבר לשווי המודעה שלא פורסמה, שיכול ויינתן בצורה של פרסום. למען הספק יובהר כי המפרסם מוותר על כל טענת הסתמכות, רווחים צפויים, הפסדים נלווים ו/או מצטברים וכד'.

המערכת מתחייבת להבחין בצורה נאותה בין חומרי מערכת לחומרים פרסומיים כתובים, הן באמצעות ציון המילה "מסחרי" או "תדמית", ו/או "דוברות" ו/או "יח"צ", ליד תכנים כתובים העונים לקריטריונים אלה.

היה ונודע למשתמש אודות שגיאה, או חוסר במידע, או בפרטים או נתונים מכל סוג, שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתרי המערכת, המערכת פונה ומבקשת כי יידע אותה במהירות האפשרית וזאת באמצעות הדוא"ל: contact@yomyom.net

המערכת מצדה מבטיחה כי ככל שתוכל ושהדברים יהיו תלויים בה, היא תברר את הדבר הטעון בירור ותתקנו במהירות האפשרית.

 

שירותים המחייבים הרשמה

המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי הרשמתם לקבלת שירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידם במהלך רכישת מוצר או שירות דרך אתרי המערכת, יהוו אישור מטעמם להיכלל ברשימת מקבלי דברי פרסומת ו/או ניוזלטרים מטעם גופים מסחריים שונים לרבות מאתרי המערכת וזאת באמצעות משלוח אימיילים הודעות אסמס וכ"ד. עם זאת המערכת מדגישה כי בכל עת יכול המשתמש לבקש הסרה מהשירות ומרשימת הדיוור המתלווה אליו וזאת באמצעות לינק המיוחד לשם כך והמצוי בתחתית כל דבר פרסומת שישלח מעמה.

אתרי המערכת מעניקים שירותים שונים אשר על מנת לקבלם נדרשת הרשמה. במסגרת הליך ההרשמה תתבקשו למסור פרטים אישיים ואף לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והפרטיות של האתר, ורק אז תוכלו ליהנות משרותי האתר. השימוש בשירותים אלו יכול שיהיה בחינם ויכול שיהיה בתשלום. ההוראות הנוגעות לתשלום מפורטות גם כן בחוזה המקוון שנלווה לשירות, אותו תתבקשו לאשר.

בעת הרשמתכם לשם קבלת השירות/ים, תתבקשו למסירת פרטים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, ארץ ועיר מגורים, פרטי כרטיס אשראי (במידה והשירות אכן דורש תשלום) וכן כתובת דוא"ל פעילה המצויה בחזקתכם. על המשתמשים למסור אך ורק פרטים מדויקים ונכונים ומלאים. הכנסת פרטים שגויים עלולה למנוע ממשתמש את האפשרות להשתמש בשירות המבוקש ואף לא תאפשר במקרים מסוימים יצירת קשר עמו. במידה ונדרש שינוי פרטים, אנא עדכנו אותם מול מחלקת הלקוחות שלנו בטל: 051-500-1195, או במייל: contact@yomyom.net

או באמצעות טופס הפניה באתר.

המערכת מדגישה כי לא חלה חובה על מסירת המידע מאת המשתמשים ואולם בהעדרו לא ינתנו השירותים המבוקשים. הנתונים שתכניסו בעת הרשמתכם, יישמרו במאגר המידע אשר מצוי בבעלות המערכת. המערכת מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שלה כפי שמפורסמת באתר והמהווה חלק בלתי נפרד גם ממסמך זה.

תחילת הרישום בבחירת שם משתמש וסיסמה אשר יזהו אתכם מעתה ואילך עם כניסתכם למערכות השונות באתרי המערכת. למערכת שמורה הזכות לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, בהתאם לשיקול דעתה.

שם המשתמש והסיסמה הנם נתונים המחייבים שמירה קפדנית על מנת למנוע מצב בו יפלו לידיים לא נכונות אשר יעשו בהם שימוש לרעה. על שמרו אותם בסודיות והקפידו להחליף סיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה לא פחות מאחת לארבעה חודשים.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות המלאה שלא לאפשר למשתמש כלשהו את השימוש בשירות כלשהו, או בכולם, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אף רשאית לבטל רישום לשירות, או לחסום גישה לשירות כאמור, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

במידה והנרשם מסר פרטים שגויים במהלך הרשמתו.

במידה והיה לדעתה ניסיון לשימוש בשירות הניתן באתריה, לשם ביצוע, או לשם ניסיון לביצוע מעשה בלתי חוקי על פי הדין הישראלי. או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כמצוין לעיל, או על מנת להקל, לאפשר, לסייע או לעודד ביצוע של מעשה כנ"ל.

במידה ומשתמש מפר את תנאי הסכם זה או תנאי של כל שירות אחר במסגרת אתרי המערכת.

במידה ומשתמש לא השתמש בשירותי המערכת במשך תקופה העולה על ארבעה חודשים, גם לא לאחר שניתנה לו הודעה בדוא"ל על כך, ובין אם לאו.

במידה ומשתמש מבצע פעולה המונעת מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות הימנו בכל אופן שהוא.

במידה ומשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמה שלו לשימושו של צד שלישי.

במידה וכרטיס האשראי של המשתמש הוגבל או נחסם בשל כל סיבה שהיא (רלבנטי לגבי שירותים בתשלום בלבד).

במידה ופרסם משתמש מוצר או שירות או מידע הנוגעים לצד שלישי וזאת שלא בידיעתו.

במידה ויש למשתמש חוב כספי למערכת, או לכל תאגיד אחר שבו היא מחזיקה באחזקה כלשהי, והחוב לא נפרע על אף שחלף המועד לתשלומו.

 

סליקה באשראי

לאחר ההרשמה לאתר, ייתכן וחלק או כל תכני האתר יהיו בתשלום. במקרה כזה יידרשו הגולשים באתר לסלוק כרטיס אשראי במטרה לרכוש חבילת פרסום. המערכת מבהירה כי היא אינה סולקת בעצמה את כרטיסי האשראי וכי נתוני האשראי הנסלקים באתרה אינן מאוחסנים אצלה ואף אינם עוברים דרך שרתיה, אלא הם מחוברים ישירות לשרתי חברת הסליקה טראנזילה מקבוצת אינטרספייס, שהנה גוף מורשה מטעם חברות האשראי, לבצע סליקה מאובטחת ברמה הנדרשת. מבחינה זו עומד האתר בדרישות התקן האחיד לאבטחת מידע לעסקים.

גם הפקת החשבוניות לרוכשים חבילות פרסום תתבצע באמצעות מערכת הסליקה של טראנזילה www.tranzila.com.

טראנזילה מצהירה באתרה כי היא מחזיקה באישור עמידה בתקן הגבוה ביותר – PCI ,Level 1, רשיון ספק אינטרנט מטעם משרד התקשורת, מפיץ מורשה של חברת שרותי בנק אוטומטיים, לשכת שרות מורשת מטעם מס"ב (מכז סליקה בנקאי), תוכנת חשבוניות רשומה במס הכנסה, אישורם ממסרכארט וויזה העולמיים לשימוש בטכנולוגית סליקה בטוחה (3DSecure).

לפרטים נוספים אודות אבטחה והשירות שמעניקה טראנזילה גלשו לכתובת: https://www.tranzila.com/faq.html

 

הגבלת גיל

הגלישה בתכני האתר הפתוחים לציבור אינה מותנית בגיל כלשהו ואולם רכישת החבילות באשראי מותנית בהיות המשתמש בעל הכרטיס, ולפיכך בן 16 לפחות כדרישת החוק.

 

האזור האישי

מיד לאחר אישור העסקה, תועבר ישירות אל מערכת האתר, בה תוכל לעיין באזור האישי שלך, בכתבות המועדפות ששמרת, לצפות בפרטיך האישיים, כפי שהוכנסו למערכת, תוכל לבצע החלפת סיסמת כניסה, לרכוש חבילה חדשה, לבטל חבילה קיימת וליצור קשר עם המערכת.

האזור האישי מאפשר לך שליטה מלאה על רכישותיך באתר, מפרט את החבילות הקיימות ואלו שהסתיימו ומאפשר ביטול והזמנה במקום של חבילות.

 

רכישת וביטול מנוי

 

האתר יכול ויפעל במתכונת של חומת תשלום מלאה או חלקית בהתאם להחלטת המערכת ומבלי שהחלטה כזו או אחרת תהווה עילה לתביעת נזק מצד המשתמש.

 

רכישה של כניסה לשבוע אינה ניתנת לביטול, שכן מיד עם אישור התשלום מועבר הרוכש לכתבה שביקש לצפות בה ולפיכך קיבל את השרות בעטיו שולם סכום הרכישה.

 

ביטול מנוי חודשי מתחדש יכול להיעשות בכל עת מהאזור האישי של המנוי. במקרה של ביטול מנוי חודשי מתחדש, לא תחויבו במידה ותבטלו את המנוי לפני ה-19 בחודש.

במקרה של ביטול מנוי שנתי ששולם מראש, יפנה המבטל אל המערכת באמצעים המפורטים במסמך זה, וזו תשיב לו את החלק היחסי של המנוי שטרם נוצל, ממנו יגרעו:

א.  הפער שבין מחיר למנוי חודשי מתחדש לבין מנוי שנתי, כפול מספר החודשים שנוצלו בפועל.

ב. עמלת טיפול בגובה 5% מסכום העסקה, או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים, וכןעמלת סליקה בגובה 0.9%, בהתאם לסעיף 5 - תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).